Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       [ FT002 ]
Fråga tull-id
 Hjälp
Inledning
Tjänsten Fråga tull-id ger möjlighet att kontrollera status för ett ärende som lämnats till Tullverket.
Statusinformation erhålls genom att ange typ (import/export), tull-id och välja alternativ "Visa status".

Statusuppgifter
Nedan ges förklaring till de uppgifter som visas för angivet tull-id:

Debiteringsstatus
Denna rubrik visar hur långt ett ärende kommit i debiteringsprocessen.
Följande status kan förekomma:
 • Ingen - visar att ärendet registrerats och sparats utan att kanalfördelas och därmed har ingen validering av deklarerade uppgifter förekommit. Denna status sätts också på alla förenklade deklarationer. Ingen debitering förekommer på dessa.
 • Klar - avser kreditärenden och visar att ärendet är slutligt debiterat och har gått iväg till fakturering.
 • Debiterad - avser kontantärenden och visar att ärendet debiterats slutligt och ska efterföljas av debiteringsstatus betald eller överförd till central uppbörd.
 • Betald - denna status initieras då ett slutligt kontantärende har hanterats inom delsystem Lokal uppbörd och tullkvitto skrivits ut.
 • Överförd till central uppbörd - avser kontantärenden som manuellt överförts till central uppbörd.

 • Förseningsstatus
  Denna rubrik visar om en kompletterande tulldeklaration efter förenklad deklaration är föremål för förseningsavgift och hur långt ärendet kommit i denna process.
  Följande status kan förekomma:
 • Underrättelse skickad - avser ärenden där kompletterande tulldeklaration inlämnats försent och underrättelse har skickats till berörd part.
 • Förseningsärende - Tulldeklarationen har inlämnats för sent. Visar att angiven inlämningsfrist för kompletterande tulldeklaration överskridits.
 • Ej förseningsärende - Tulldeklaration har inlämnats i tid.
 • Avslutat - förseningsärendet har avslutats

 • Godslokalkod
  Under denna rubrik visas en kod för den plats där varan finns vid klarering. För importärenden kan platsen vara ett tullager, tillfälligt lager eller en plats hos Tullverket. För exportdeklarationer som lämnas av godkänd exportör visas koden för en lastplats.

  Klareringsbevis
  Klareringsbevis används för att elektroniskt överföra uppgifter från en av Tullverket klarerad exportdeklaration till mottagaren på den plats där varan förs ut ur Sverige och EU. Om klareringsbevis begärts visas under denna rubrik den lastplatskod som angivits på exportdeklarationen.

  Klareringssätt
  Denna rubrik visar på vilket i sätt ett ärende blivit klarerat i TDS (Tulldatasystemet).
  Följande sätt kan förekomma:
 • Manuellt - ärendet har klarerats och myndighetsbeslut har fattats manuellt av Tulltjänsteman.
 • Automatiskt - ärendet har fördelats till grön kanal vid TDS kanalfördelning och automatklarerats.
 • Gruppklarerat - ärendet har hämtats upp av tulltjänsteman och klarerats i grupp.

 • Klareringsstatus
  Denna rubrik visar hur långt i Tullverkets klareringsprocess ett ärende kommit.
  Följande status kan förekomma:
 • Grön - visar att deklarerade uppgifter godtagits av systemet och att ärendet kan klareras.
 • Ingen - ärendet har sparats ner men ingen kanalfördelning och validering av lämnade uppgifter har förekommit.
 • Klar - ärendet har kanalfördelats och tulltaxeringsbeslut/utlämningsmedgivande har fattats.
 • Medgiven - visar att valt tullförfarande har godkänts och den temporära processen påbörjats.
 • Röd - visar att TDS interna ärendevalideringar antingen funnit felaktigheter i deklarerade uppgifter som måste åtgärdas eller att vissa kontroller måste utföras innan ärendet klareras.
 • Makulerad - ärendet har makulerats

 • MRN
  Movement Reference Number. Referensnummer som möjliggör följande av exportsändning mellan olika tullkontor inom EU. Visas för exportärenden av typ G och N med klareringsstatus Klar eller Makulerad.

  Taxebestämmande dag
  I enlighet med artikel 67 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 är taxebestämmande dag den dag tullmyndigheterna tog emot deklarationen.

  Tullkontor
  Denna rubrik visar vilket tullkontor som handlagt ärendet och fattat tulltaxeringsbeslut.

  Typ
  Följande typer kan förekomma:
 • HNU - förenklat deklarationsförfarande vid import, nyuppläggning
 • HNK - förenklat deklarationsförfarande vid import, nyuppläggning med samtidig begäran om klarering.
 • HBK - förenklat deklarationsförfarande vid import med begäran om klarering.
 • HRT - förenklat deklarationsförfarande vid import, rättelse
 • DNU - normalförfarande vid import, nyuppläggning
 • DNK - normalförfarande vid import, nyuppläggning med samtidig begäran om klarering
 • DBK - normalförfarande vid import, begäran om klarering
 • DRT - normalförfarande vid import, rättelse
 • TNU - kompletterande tulldeklaration, nyuppläggning
 • TRT - kompletterande tulldeklaration, rättelse
 • TQN - kompletterande tulldeklaration efter kvalitetssäkrad förvaring
 • TQR - kompletterande tulldeklaration efter kvalitetssäkrad förvaring, rättelse
 • OMI - omprövning initierad av deklarant
 • OMT - omprövning initierad av Tullverket
 • OA - övrig ändring (ändring som inte utgör omprövning)
 • HS - handelsstatistisk ändring
 • MAN - värde som sätts på blankettärenden som genererat en elektronisk utlämningssedel
 • UNU - normalförfarande export, nyuppläggning
 • UGE - godkänd exportör
 • UFF - förenklat deklarationsförfarande export
 • UKO - normalförfarande export, komplettering
 • URT - normalförfarande export, rättelse
 • UBK - normalförfarande export med begäran om klarering
 • OMB - omprövning initierad av ombud
 • EXP - omprövning initierad av exportör
 • TTJ - omprövning initierad av tulltjänsteman
 • ECS - omprövning med anledning av utförselbekräftelse i exportkontrollsystemet

 • Uppgiftsstatus
  Denna rubrik visar till exempel om samtliga obligatoriska uppgifter registrerats på ärendet, om ärendet är initierat som delförtullning, om samtliga kolli deklarerats, om kompletterande tulldeklaration avbokats mot en förenklad tulldeklaration eller om ärendet makulerats.
  Följande status kan förekomma:
 • Avbokad - förenklad deklaration är endast avbokad. Kompletterande tulldeklaration har avlämnats men inte registrerats i systemet.
 • Ej komplett - visar att det vid kanalfördelning identifierats att det saknas obligatoriska uppgifter på ärendet.
 • Komplett - visar att det vid kanalfördelning identifierats att samtliga obligatoriska uppgifter registrerats i ärendet.
 • Delförtullning - visas på en förenklad deklaration om slutlig deklaration inkommit som endast avser del av totalt kollital.
 • Tulldeklaration avlämnad - visas på en förenklad deklaration då en tidigare slutlig delförtullning kompletterats med ytterligare en slutlig deklaration som innebär att deklaration lämnats för samtliga initialt deklarerade kolli. Koden kan också förekomma på så kallade överföringar då tullskyldig på den slutliga tulldeklarationen är annan än den som deklarerades på den förenklade deklarationen.
 • Makulerad - ärendet har makulerats.


 • Utlämningsstatus
  Denna rubrik visar om det fattats utlämningsbeslut för ett ärende.
  Följande status kan förekomma:
 • Ingen - visar att ingen kanalfördelning skett och att något utlämningsbeslut ej fattats varken manuellt eller elektroniskt. Godset kan inte lämnas ut.
 • Klar - visar att ett positivt utlämningsbeslut fattats på ärendet. Godset kan lämnas ut.

 • Version
  Under denna rubrik visas datum och klockslag när aktuell versionsrads information sparades.
  Versionsuppdatering 1, 2 och så vidare sker i samband med att nytt tulltaxeringsbeslut fattas.

  Ärendetyp
  Under denna rubrik visas vilken ärendetyp som avses för respektive version.

  Ärendetyper för import:
 • F - Förseningsärende
 • H - Förenklad tulldeklaration
 • O - Omprövning
 • P - Ofullständig deklaration
 • S - Tulldeklaration enligt normalförfarandet eller kompletterande tulldeklaration efter förenklad deklaration
 • T - Temporärt ärende. Kan vara något av följande förfaranden: Temporär import, Aktiv förädling suspensionssystemet, Bearbetning under tullkontroll.


 • Ärendetyper för export:
 • F - Förenklat deklarationsförfarande
 • G - Godkänd exportör
 • N - Normalförfarande