Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       [ TID025 ]
TID - Hjälp

Välkommen till en information om TID (Tullverkets Internetdeklaration)


Inledning

På följande sidor hittar du en beskrivning av:

Här finns också länkar till hjälptexter till de olika fälten som ska fyllas i.

Kontakta Tullverket

Om du stöter på problem vid användandet av TID är det till följande enheter inom Tullverket som du kan vända dig:

Är Du "nybörjare" som TID-användare

Det finns en handledning för varje typ av deklaration. Vi rekommenderar att du skriver ut den tulldeklarationshandledning som du behöver från vår hemsida och har den lätt tillgänglig. Länk till handledningarna.

Gör sedan ett testärende i TID-Demon av de meddelandetyper du ska göra. Är du osäker på vilka uppgifter/koder som du ska använda, kontrollera i handledningen du har tagit ut eller i hjälptexten som finns till de olika fälten.

Är Du "van" som TID-användare

Ta för vana att då och då kontrollera på vår hemsida om de förändringar som sker i uppgiftslämningen. Berör det dig kan du här läsa om förändringarna men du kan också gå in i TID-Demon, ta fram den meddelandetyp som du brukar göra klicka på hjälptexten till dom nya fälten och läs om förändringarna. Lycka till


Innehållsförteckning


Menyer

Export

På menyn Export finns en länk till UNU (Exportdeklaration enligt normalförfarande). Du kan också få tillgång till UGE (Godkänd exportör) om du har Tullverkets tillstånd att vara godkänd exportör. Här finns också en länk till Mottagna/klarerade ärenden. Om du har något av Tullverkets ombudstillstånd kan du också välja att deklarera som ombud och sedan välja aktuell deklarationstyp.

Under Person som inger summarisk utförseldeklaration finns en länk till Summarisk utföreseldeklaration (SUD). En SUD ska användas för att föranmäla varor som inte behöver exportanmälas. Särskilt tillstånd krävs för att kunna lämna SUD.

Import

På menyn Import finns en länk till DNU (Importdeklaration enligt normalförfarandet utan begäran om klarering) och HNU (Importdeklaration enligt förenklat deklarationsförfarande). Du kan också få tillgång till TNU (Kompletterande tulldeklaration) om du har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör. Här finns också en länk till Mottagna/klarerade ärenden. Om du har Tullverkets ombudstillstånd kan du också välja att deklarera som ombud och sedan välja aktuell deklarationstyp.

Under Person som inger summarisk införseldeklaration finns en länk till Summarisk införseldeklaration (SID). En SID ska användas för att föranmäla varor som ska importeras. Särskilt tillstånd krävs för att kunna lämna SID.

Hjälp

På menyn Hjälp finns länkar till hjälptexter till de olika fälten som ska fyllas i. Dessa hjälptexter kan du också nå från registreringsbilderna, och därifrån kan du också komma till hjälptexten för varje enskilt fält genom att klicka på fältrubriken.

Tulltaxan

På menyn Tulltaxan kommer du till Tulltaxan Söksystem, som kommer att öppnas i ett eget fönster.

Länk till begäran om klarering

Genom att klicka på länken Begäran om klarering kommer du direkt till tjänsten. Denna länk finns endast under Mottagna/klarerade ärenden Import eftersom tjänsten endast kan användas för importmeddelanden HNU och DNU.


Deklarationstyper

TID består av följande sju meddelanden eller deklarationstyper:

Registrera Exportdeklaration UNU (Exportdeklaration enligt normalförfarande utan begäran om klarering)

Exportdeklaration enligt normalförfarande utan begäran om klarering. För att få exportera dina varor måste du begära klarering. Detta kan du göra på en tullexpedition i samband med att godset ska sändas iväg. Du ska då uppge ärendets tull-id och godset ska finnas tillgängligt för eventuell kontroll.

Registrera Exportdeklaration UGE (Exportdeklaration enligt förenklat förfarande)

Exportdeklaration enligt förenklat förfarande. Detta innebär att du begär klarering av godset samtidigt som du skickar in tulldeklarationen och du behöver därför inte ta dig till en tullexpedition. När du fått svar från Tullverket att godset är klarerat kan du starta transporten. För att du ska kunna använda dig av denna förenkling måste du ha tillstånd till att vara Godkänd exportör. Kontakta TullSvar, 0771-520 520 för information om hur du ansöker om tillstånd.

Registrera en SUD (Summarisk utförseldeklaration)

SUD ska endast användas för att föranmäla varor som inte behöver exportanmälas. För detta förfarande krävs tillstånd för att lämna SUD i TID.

Registrera Importdeklaration DNU (Importdeklaration enligt normalförfarande utan begäran om klarering)

Importdeklaration enligt normalförfarande utan begäran om klarering. För att få använda dig av detta förfarande måste du eller ditt eventuella ombud ha tillstånd att vara kredithavare. För att få förfoga över dina varor måste du begära klarering. Detta kan du göra på en tullexpedition i samband med att godset ankommer eller på särskilt webb-formulär som du finner under Begäran om klarering. Du ska då uppge ärendets tull-id och godset ska finnas tillgängligt för eventuell kontroll. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter när du begär klareringen, uppgift om godslokalkod kan du få från lagerhavaren. Koden består av tre bokstäver. En länk till Begäran om klarering finns även uppe i vänstra hörnet på sidan Mottagna/klarerade ärenden Import.

Registrera Importdeklaration HNU (Importdeklaration enligt förenklat deklarationsförfarande)

Förenklat deklarationsförfarande. Du lämnar vid importtillfället en förenklad deklaration, steg 1, det vill säga du behöver inte deklarera alla uppgifter. Exempelvis behöver inte uppgifter som klassificering av varan, varans tullvärde eller beräkning av importavgifter lämnas. För detta förfarande krävs tillstånd till Förenklat deklarationsförfarande för importör och Kredittillstånd. För att få förfoga över dina varor måste du begära klarering. Detta kan du göra på en tullexpedition i samband med att godset ankommer eller på särskilt webb-formulär som du finner under Begäran om klarering. Du ska då uppge ärendets tull-id och godset ska finnas tillgängligt för eventuell kontroll. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter när du begär klareringen, uppgift om godslokalkod kan du få från lagerhavaren. Koden består av tre bokstäver. En länk till Begäran om klarering finns även uppe i vänstra hörnet på sidan Mottagna/klarerade ärenden Import.

Registrera Importdeklaration TNU (Kompletterande importdeklaration)

Efter att du lämnat en förenklad deklaration ska du lämna en kompletterande tulldeklaration. Den kompletterande deklarationen ska du lämna senast 11 dagar efter att godset lämnats ut. För att få använda dig av detta förfarande måste du både ha Kredittillstånd och tillstånd till Förenklat deklarationsförfarande för importör eller ombud. Om du vill veta mer om dessa förfaranden kan du kontakta någon av handläggarna på KC Tillstånd, 0771-520 520.

Registrera SID (Summarisk utförseldeklaration)

En SID ska användas för att föranmäla varor som ska importeras. För detta förfarande krävs tillstånd för att lämna SID i TID.


Registrera en tulldeklaration

För att registrera en tulldeklaration väljer du menyn Export eller menyn Import, och sedan den deklarationstyp som du tänker använda. En tulldeklaration består av tre skärmbilder; Ärendeuppgifter, Varupostuppgifter och Varupostlista.

Ärendeuppgifter

När du ska registrera ett nytt ärende kommer du till skärmbilden Ärendeuppgifter. Här registrerar du de uppgifter som krävs på ärendenivå. Du förflyttar dig framåt i bilden genom att trycka Tab eller med muspekaren. Du förflyttar dig bakåt i fälten genom att trycka Shift/Tab eller med muspekaren. De fält som är obligatoriska är markerade med en röd asterisk *. I vissa fall kan asterisken omslutas av en parentes (*) vilket innebär att fältet endast i vissa fall är obligatoriskt. I fälten med vallistor kan du välja på tre olika vis. Du kan klicka med musen på pilen till höger, alternativen visas och du klickar sedan på det alternativ du ska välja. Du kan också använda piltangenten och bläddra genom alternativen. Det tredje sättet är att skriva det första tecknet i alternativet som ska väljas. I fältet visas då det första alternativet som börjar med detta tecken, sedan kan du ta piltangenten om det inte är rätt alternativ som visas. Genom att klicka på fältrubriken kan du komma till en hjälptext som beskriver vilka uppgifter som ska registreras i det aktuella fältet.

Om du vill avbryta registreringen klickar du på Återställ. Då rensas skärmbilden och de registrerade uppgifterna raderas utan att sparas.

När du registrerat klart förflyttar du dig till nästa skärmbild genom att klicka på knappen Godkänn och spara. Då sker en validering, det vill säga att systemet kontrollerar de uppgifter som du har registrerat. Om du gjort ett formatfel, exempelvis registrerat siffror i ett fält för bokstäver får du ett felmeddelande på skärmen. Du kan inte gå vidare förrän du har korrigerat sådana fel. När samtliga ifyllda fält stämmer med dataformatet görs en kontroll att alla obligatoriska fält är ifyllda. Om du inte fyllt i ett obligatoriskt fält får du ett felmeddelande som kan se ut så här:

Om du vill komplettera de saknade fälten väljer du Avbryt, vill du ändå fortsätta väljer du OK. Då hamnar du i nästa skärmbild, och samtidigt får ärendet ett identitetsnummer, ett så kallat tull-id. Detta består av bokstaven W och nio efterföljande siffror. Detta tull-id ska du uppge när du begär klarering av din deklaration. OBS! Om du ska registrera en kompletterande tulldeklaration (TNU) ska du ange det tull-id som den förenklade deklarationen har vid registrering av varupost (tidigare handling).

För SID och SUD börjar tull-id med WS och har åtta efterföljande siffror.

Varupostuppgifter och varupostlista

Stämmer samtliga uppgifter med dataformatet och alla obligatoriska fält är ifyllda görs en blockvalidering mot Tulldatasystemet, TDS. Det som kontrolleras är att uppgifterna är formellt korrekta - att angivna koder existerar. OBS! Det sker ingen kontroll av att uppgifterna är korrekta i sak, det vill säga överensstämmer med varorna som deklarationen avser. Om det upptäcks något fel vid blockvalideringen kommer detta att visas i Varupostlista. Om det är något fel i ärendeuppgifterna står det Status: Fel under rubriken Ärendeuppgifter. Du ska då välja menyalternativet Underhåll ärendeuppgifter och när du får upp sidan på skärmen visas felmeddelandet längst upp på sidan.

Om det redan tidigare finns någon varupost registrerad kommer du till skärmbilden Varupostlista när du trycker Godkänn och Spara. Om det inte finns någon tidigare varupost kommer du till skärmbilden Varupostuppgifter. I denna skärmbild registrerar du de uppgifter som behövs för deklarationen på varupostnivå. Även här är obligatoriska fält markerade med en röd asterisk *, samt vissa med omslutna parenteser (*) och du får tillgång till hjälptexter genom att klicka på fältrubrikerna.

När du registrerat klart varupostuppgifterna klickar du på Godkänn och Spara. Då görs samma format- och blockvalideringar som i Ärendeuppgifter. Eventuella felmeddelanden visas och åtgärdas på motsvarande sätt.

Om alla uppgifter är korrekta kommer du till bilden Varupostlista. Om det är blockvalideringsfel i varupostuppgifterna står det Status: Fel under rubriken Varuposter och i raden för den varupost som är fel står Fel. Du ska då klicka på varupostnumret och kommer då till sidan med varupostuppgifterna och ser felmeddelandet längst upp på sidan. Om du vill registrera en ny varupost väljer du länken Registrera varupost. OBS! Om du förflyttar dig från Varupostuppgifter till Varupostlista med länken Varupostlista sparas inte de uppgifter du registrerat. För att uppgifterna ska sparas måste du klicka på Godkänn och spara.

I Varupostlista kan du inte registrera eller ändra några uppgifter. Överst i bilden visas tull-id och vissa ärendeuppgifter om exportör alternativt importör och mottagare alternativt avsändare. Under dessa uppgifter finns en rad för varje varupost där en del av varupostuppgifterna visas. De uppgifter som visas är följande:

Summan av varuposternas nettovikt, statistiska värden och avgifter skrivs ut under delsummorna.

Genom att klicka på varupostnummer kommer du till skärmbilden Varupostuppgifter för den varupost du valt. I denna bild kan du ta bort, lägga till eller ändra tidigare registrerade uppgifter. För att uppdatera eventuella ändringar måste du klicka på Godkänn och spara igen.

I Varupostlista finns en kolumn där det går att bocka för en varupost som du vill ta bort. Med en knapp Ta bort kan du radera den markerade varuposten. Du kommer då att få en kontrollfråga om varuposten ska tas bort och kan då välja att fortsätta eller avbryta.

I TID kan du registrera maximalt 25 varuposter i ett import-/exportärende (tullid).


Skicka in en tulldeklaration

För att skicka din deklaration till TDS klickar du på knappen märkt Skicka till Tullverket. Denna knapp finns bara i skärmbilden Varupostlista. För att kunna skicka deklarationen ska samtliga obligatoriska uppgifter vara registrerade och formatvaliderade och inga felkoder från blockvalideringen ska finnas om blockvalidering gjorts. Innan dess kommer inte knappen Skicka till Tullverket att vara aktiverad. När du tryckt på Skicka till Tullverket kommer en ruta upp där du ska signera din deklaration. Här kan du välja om du vill fortsätta eller avbryta.

Om du väljer att fortsätta kommer du att få upp en ruta där du fyller i ditt användarid och lösenord och sedan klickar du på Skicka. Du kommer då att få upp en ny ruta där du anger det engångslösen som du får till din mobiltelefon och sedan klickar du på Skicka.

När du skickat din deklaration kommer du att få upp följande ruta:

Du kvitterar meddelandet med OK och kommer då tillbaka till startsidan.


Status på en deklaration

Ett ärende i TID kan ha status Påbörjat, Avvisat, Obesvarat, Mottaget eller Klarerat.

Påbörjat

Påbörjat innebär att du har börjat registrera en deklaration, tryckt på Godkänn och spara och därmed fått ett tull-id, men sedan valt att avbryta, till exempel för att du inte har alla uppgifter som krävs.

Avvisat

Avvisat innebär att deklarationen har avvisats av TDS på grund av någon felaktighet, och att du måste rätta deklarationen innan du kan skicka den igen.

Obesvarat

Obesvarat innebär att deklarationen har skickats till TDS men att du ännu inte fått något svar om att den avvisats eller mottagits.

Mottaget

Mottaget innebär att deklarationen har mottagits och godkänts av TDS. OBS! För deklarationstyperna UNU, DNU och HNU måste du också begära klarering hos tullen. Om du inte begärt klarering inom 40 dagar av ett ärende med status mottaget ska du kontakta ditt tullkontor för makulering av ärendet.

Klarerat

Klarerat innebär att deklarationen är klarerad i TDS. Detta är när Tullverket medger att en importsändning får utlämnas och en exportsändning får utföras. Status Klarerat kan du inte se för deklarationstypen TNU eller meddelandena SID och SUD..


Listor

När du kommer till startsidan, antingen från inloggningen eller när du skickat en deklaration kommer du att se en lista med påbörjade, avvisade eller obesvarade deklarationer.

I listan visas uppgift om:

Genom att klicka på tull-id kan du hämta upp deklarationen. Du kommer då till skärmbilden Varupostlista. Du kan sedan gå till Ärendeuppgifter respektive Varupostuppgifter och du får då upp de uppgifter som tidigare registrerats och sparats. I deklarationer som är påbörjade eller avvisade kan du ta bort, lägga till eller ändra uppgifter. Du sparar ändringarna genom att klicka på Godkänn och spara. I deklarationer som är obesvarade kan du bara titta på registrerade uppgifter.

För att titta på deklarationer med status Mottaget eller Klarerat väljer du på menyn Export länken Mottagna/klarerade ärenden och på menyn Import länken Mottagna/klarerade ärenden. De uppgifter som visas i denna lista är samma som visas i listan med Påbörjade, Avvisade eller Obesvarade. Genom att klicka på tull-id kan du hämta upp en deklaration och titta på uppgifterna men du kan inte ta bort, lägga till eller ändra några uppgifter. Deklarationer kommer att finnas kvar i dessa listor i två år, sedan raderas de. De finns dock fortfarande sparade i TDS centrala databas. När du kommer till skärmbilden kommer de 30 senast mottagna deklarationerna att visas med den senaste överst. Du kan sedan välja att bläddra bakåt med 30 deklarationer i varje skärmbild och du kan också välja en speciell tidsperiod som ska visas.

MRN (Movement Reference Number) visas endast i lista mottagna och klarerade exportärenden och visas då endast för ärenden som klarerats.


Skriv ut en deklaration

Du kan skriva ut en deklaration på olika sätt:

Du kan skriva ut den sida du befinner dig på med webbläsarens utskriftsfunktion.

Du kan skriva ut alla uppgifter som du har registrerat i deklarationen genom att i skärmbilden Varupostlista välja menyalternativet Visa alla uppgifter. Du hamnar då på en sida där alla uppgifter visas i en enkel uppställning, och här kan du använda webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut denna uppställning.

Importdeklarationer

Du kan i skärmbilden Varupostlista skriva ut blad 3 av Enhetsdokumentet. Om din deklaration ännu inte mottagits av Tullverket kommer utskriften att förses med texten Utskriften är gjord innan deklarationen är mottagen av Tullverket.

Exportdeklarationer

Exportdeklaration UGE. Det tidigare följedokumentet, Blad 3, har ersatts av EAD. Utskrift av följedokumentet EAD kan göras efter det att sändningen klarerats av Tullverket.

Exportdeklaration UNU. Du får exportföljedokumentet i samband med klarering vid exporttullkontoret och det kan inte skrivas ut i TID.


Kundregistret i TID

I kundregistret kan du lägga in information om

Information som läggs in kan sedan lätt hämtas fram genom att man klickar på namnet i den rullist som kommer upp vid respektive fält.

Från och med december 2014 så införs följande förändring som gäller SID och SUD: Förändringen gäller fälten avsändare, mottagare och fraktförare i en SID och avsändare och mottagare i en SUD. Om du har aktören inlagd i ditt Kundregister och hämtar fram den så kommer bara EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Unique Identification Number) att läggas ut i deklarationen och det namn och den adress som finns registrerad i central databas kommer att användas i deklarationen.

Third Country Unique Identification Number är ett nummer som tilldelas operatörer som har motsvarande vår AEO-certifiering i sina hemländer. För närvarande har EU avtal med Japan, Schweiz och USA att deras certifieringar ska kunna ge fördelar även inom EU.

För att lägga in information i Kundregistret:

För att ändra inlagd information:

För att ta bort en operatör som registrerats i Kundregistret:


Fältförklaringar

1 Deklaration

Ett av nedanstående alternativ ska användas när du upprättar en deklaration:

2 Avsändare

Här anger du fullständigt namn och adress på leverantören/avsändaren, i regel fakturautställaren. Om deklarationen omfattar varor från flera leverantörer anges den som dominerar värdemässigt.

Det finns möjlighet att för Avsändare vid import i en rullist (fallist) hämta fram en sedan tidigare inlagd Avsändare och få deras adressuppgifter automatiskt inskrivna i respektive fält.

Om du fyller i en SID eller SUD och avsändaren har ett EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Unique Identification Number) så räcker det att du anger något av dessa nummer så används namn och adress från central databas.

2 Exportör

Här anger du uppgifter om exportören. Exportör är den för vars räkning tulldeklarationen för export upprättas. Det kan vara exportören själv som upprättar och lämnar in deklarationen (då även som deklarant) eller ett ombud som gör det i exportörens namn. För exportören ska du ange EORI-nummer och fullständiga uppgifter kring namn och adress. EORI-nummer består av ISO-landkod + max 15 tecken. EORI-nummer för en i Sverige registrerad operatör består av SE + 10 tecken. I det tredje fältet (tilläggssiffror) är 00 förifyllt. Om andra tilläggssiffror än 00 åberopas, ändra till dessa. Om exportören är privatperson ska du ange personnummer för svenska medborgare eller födelsedatum för utländska medborgare. I fält 44 Särskilda upplysningar kod ska du även ange koden PRIVA.

Vid export får nollor inte användas i stället för identitetsnummer/organisationsnummer.

Mer information om EORI finns på Tullverkets webbplats www.tullverket.se.

Utöver detta ska det även registreras uppgifter om handläggare/ kontaktperson och telefonnummer.

Det finns möjlighet att för Exportör vid export i en rullist (fallist) hämta fram en sedan tidigare inlagd exportör och få deras adressuppgifter automatiskt inskrivna i respektive fält.

6 Antal kollin - import

Här anger du sändningens totala antal kolli.

Om kod för bulk (kollislag kod VR, VY, VO, VL, VG och VQ) anges på varupost/varuposter i fält 31, ska varje bulkkod räknas som ett kolli vid summering av uppgiften totalt antal kollin på ärendenivå, fält 6. Observera att 0 inte längre är ett giltigt värde för bulk.

Ex: Ett ärende har två varuposter. På varupost 1 har 10 CT, kartonger, deklarerats. På varupost 2 har 2 koder för bulk angivits, VL och VR. Totalt antal kollin i fält 6 blir då 12.

6 Antal kollin - export

Här anger du sändningens totala antal kolli.

Om kod för bulk (kollislag kod VR, VY, VO, VL, VG och VQ) anges på varupost/varuposter i fält 31, ska varje bulkkod räknas som ett kolli vid summering av uppgiften totalt antal kollin på ärendenivå, fält 6. Observera att 0 inte längre är ett giltigt värde för bulk.

Ex: Ett ärende har två varuposter. På varupost 1 har 10 CT, kartonger, deklarerats. På varupost 2 har 2 koder för bulk angivits, VL och VR. Totalt antal kollin i fält 6 blir då 12.

7 Referensnummer och Ytterligare referensnummer

Detta är frivilliga uppgifter. I fälten kan du ange speditionsnummer eller motsvarande. Det som skrivs i dessa fält skrivs ut på tullräkningar och rapporter som sänds till Tullverkets kunder.

8 Mottagare

Import

Här anger du EORI-nummer och eventuellt tilläggsnummer (gäller svenska mottagare och är oftast 00) för den identitet som avses som varumottagare (i regel den organisation som köpt varorna). Om mottagaren är en privatperson och sändningens värde är högst 10 000 SEK kan du istället för EORI-nummer ange nollor. Om mottagaren är en privatperson och sändningens värde är över 10 000 SEK ska du ange personnummer för svenska medborgare eller födelsedatum för utländska medborgare. I fält 44 Särskilda upplysningar, kod ska du även ange koden PRIVA. Vidare ska det anges fullständiga namn och adressuppgifter. I en förenklad deklaration kan man inte ange endast nollor som organisationsnummer.

Om du fyller i en SID och mottagaren har ett EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Unique Identification Number) så räcker det att du anger något av dessa nummer så används namn och adress från central databas.

Mottagare är obligatoriskt att ange i en SID.

Mer information om EORI finns på Tullverkets webbplats www.tullverket.se.

Export

Här anger du det fullständiga namnet och adressen på varumottagaren, oftast den som köpt varorna. Observera att även postnummer eller motsvarande ska anges. Det finns möjlighet att för mottagare vid export och import i en rullist (fallist) hämta fram en sedan tidigare inlagd mottagare och få deras adressuppgifter automatiskt inskrivna i respektive fält.

Om du fyller i en SUD och mottagaren har ett EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Unique Identification Number) så räcker det att du anger något av dessa nummer så används namn och adress från central databas.

12 Värdeuppgifter

Här kan du lämna uppgifter om kostnader och värden utöver fakturapriset som ska ingå i tullvärdet. Exempel på sådan kostnader är frakt, försäkring, provisioner, royalties, verktygs- eller materialkostnader. Här kan du också lämna uppgifter om eventuella rabatter.

Om utrymmet inte räcker till kan uppgifterna lämnas i fältet "Särskilda upplysningar".

14 Deklarant

Här anger du uppgifter kring den organisation/person som lämnar tulldeklarationen eller den organisation/person för vars räkning tulldeklarationen lämnas. Deklaranten är den som är ansvarig för riktigheten i de uppgifter som lämnas samt som är skyldig att betala tull för en vara, eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd, och den för vars räkning tulldeklarationen för import/export upprättas. Det kan vara importören (mottagaren)/exportören själv som upprättar och lämnar in deklarationen (då som både deklarant och mottagare/exportör) eller ett ombud som gör det i deklarantens namn. EORI-nummer ska anges.

EORI-nummer består av ISO-landkod + max 15 tecken. EORI-nummer för en i Sverige registrerad operatör består av SE + 10 tecken. I det tredje fältet (tilläggssiffror) är 00 förifyllt. Om andra tilläggssiffror än 00 åberopas, ändra till dessa.

Om deklaranten är en privatperson och sändningen avser import med ett värde på högst 10 000 SEK kan du istället för identitetsnummer (personnummer) ange nollor. Om deklaranten är en privatperson och sändningens värde är över 10 000 SEK ska du ange personnummer för svenska medborgare eller födelsedatum för utländska medborgare. I fält 44 Särskilda upplysningar, kod ska du även ange koden PRIVA. Vidare ska fullständiga namn och adressuppgifter anges.

Vid Export måste personnummer eller födelsedatum alltid anges för privatpersoner oavsett värdet.

Mer information om EORI finns på Tullverkets webbplats www.tullverket.se.

Om du deklarerar som importör/exportör är uppgifterna om identitetsnummer, landkod, tilläggsnummer, namn och adress redan ifyllda och du behöver bara fylla i uppgifter om handläggare (kontaktperson) och telefonnummer samt uppgifter om mottagare/exportör. Om mottagren/exportören är densamma som deklaranten kan du använda funktionen Kopiera.

14 Ombud

Den som agerar som ombud lämnar en deklaration för en importörs/exportörs räkning. Ett ombud kan vara direkt eller indirekt.

Direkt ombud

Ett direkt ombud lämnar en tulldeklaration för exportörens/importörens räkning i exportörens/importörens namn. Det är i detta fallet exportören/importören som fullt ut är ansvarig gentemot Tullverket för riktigheten i de uppgifter som lämnas.

Indirekt ombud

Ett indirekt ombud lämnar deklarationen för exportörens/importörens räkning i eget namn. Han är då deklarant och därmed ansvarig för innehållet i de uppgifter som lämnas i deklarationen.

Fälten för ombud visas endast om du deklarerar som ombud. Uppgifterna om EORI-nummer och eventuellt tilläggsnummer är redan ifyllda. I det tredje fältet (tilläggssiffror) är 00 förifyllt. Om andra tilläggssiffror än 00 åberopas, ändra till dessa. Annars behöver du bara registrera uppgift om handläggare (kontaktperson) och telefonnummer, typ av ombud samt om kvalitetssäkring tillämpas.

15a Avsändnings-/Exportland

Import

Här anger du koden för avsändningslandet. Avsändningslandet är det land varan avsänts från, antingen direkt eller via ett annat land utan någon mellanliggande försäljning. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet.

Export

Här anger du koden för det land Din vara exporteras från.

Koden för avsändnings-/exportlandet ska anges med två bokstäver, så kallad ISO landkod. Koderna hittar du i Tulltaxan Söksystem.

17a Bestämmelseland

Här anger du koden för bestämmelselandet, till exempel NO för Norge. Bestämmelseland betyder det vid exporttillfället sista kända land till vilket varan ska exporteras, direkt eller via annat land utan mellankommande försäljning. Enbart en omlastning i ett mellanliggande land under transporten förändrar inte bestämmelselandet.

Koden för bestämmelselandet ska anges med två bokstäver, så kallad ISO landkod. Koder hittar du i Tulltaxan Söksystem.

18,26 Transportmedel vid ankomst/avgång

Ange identitet, nationalitet och transportsätt (anges genom att välja ur listan i fältet Transportsätt inrikes) på det transportmedel som godset är lastat på när det export- eller importklareras. Identitet kan vara registreringsnummer på fordon, namn på fartyg, vagnsnummer för järnvägsvagn eller flightnummer på flygplan. Nationalitet anges med ISO-landkod, två bokstäver. Dessa hittar du i Tulltaxan Söksystem. Uppgifterna är obligatoriska i UGE utom i nedanstående fall.

Undantag från att ange uppgifter i fält 18 och 26

Om du har för avsikt att begära klarering i webbformuläret Begäran om klarering ska Inrikes transportsättskod vara ifyllt när du skickar in deklarationen.

SID och SUD

Nedanstående schema är framtaget som ett stöd om vad som gäller för de olika transportsätten för uppgifterna Identitet, Nationalitet och Transportens referensnummer.

Huvud Varupostnivå ska användas om inget angetts på huvudnivå Gäller för huvudnivå och vp Gäller för huvudnivå
Transportsätt Identitet Nationalitet Transport ref nr Identitet Nationalitet Krav på format på identitet Krav på format för transport ref nr
1 - Sjötransport Obligatoriskt Får ej användas Frivillig - inga formatkrav Får ej användas Numeriskt fält 7 eller 8 tecken
2 - Järnväg Frivilligt Får ej användas Frivillig - inga formatkrav Obligatoriskt om gruppen används Frivillig Vagnsnummer - inget formatkrav
3 - Vägtransport Frivilligt Om identitet är ifyllt = obligatoriskt Frivillig - inga formatkrav Obligatoriskt om gruppen används Obligatoriskt om gruppen används Reg nr - inget formatkrav
4 - Flyg Får ej användas Får ej användas Obligatoriskt Får ej användas IATA flight nr: an..8 uppdelat på:
an..3 obligatorisk
n..4 obligatorisk
a1 valfritt
5 - Post Frivilligt Får ej användas Frivillig - inga formatkrav Om särskild omständighet är A = Post- och expressförsändelser så är gruppen frivillig. Om gruppen används så är identitet obligatorisk och nationalitet frivillig.
7 - Fasta installationer Frivilligt Får ej användas Frivillig - inga formatkrav Obligatoriskt om gruppen används Frivillig
8 - Sjö inre vatten Obligatoriskt Får ej användas Frivillig - inga formatkrav Får ej användas Numeriskt fält 7 eller 8 tecken
9 - Egen framdrivning Frivilligt Får ej användas Frivillig - inga formatkrav Obligatoriskt om gruppen används Frivillig

19 Container

Om godset är lastat i container när det passerar EU:s yttre gräns, klicka i Ja-rutan. Används container måste minst ett containernummer registreras på någon varupost. Det finns tio plus tjugo fält för notering av containernummer. Omfattar sändningen fler containrar anges de resterande containernumren i Särskilda upplysningar.

20 Leveransvillkor

Här kan lämnas uppgift om leveransvillkor. I första delfältet anges koden (Incoterm) för leveransvillkoret och i andra delfältet anges orten som leveransvillkoret avser

21,25 Transportmedel vid gräns

Ange identitet, nationalitet och transportsätt på det transportmedel som godset är lastat på när det passerar EU:s yttre gräns. Uppgift om identitet är frivillig medan uppgift om nationalitet är obligatorisk. Om uppgifterna är samma som de som lämnats i fält 18 behöver fältet inte fyllas i.

Om det finns flera transportmedel är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om exempelvis ett fordon fraktas med fartyg är fartyget det aktiva transportmedlet.

Eventuell uppgift om identitet anges med exempelvis registreringsnummer på fordon, namn på fartyg, vagnsnummer för järnvägsvagn eller flightnummer på flygplan. Nationalitet anges med ISO-landkod, två bokstäver. Koderna hittar du i Tulltaxan Söksystem.

Om transporten sker med järnväg, postförsändelse eller via fast installation exempelvis rörledning behöver identitet och nationalitet inte anges.

Ange transportsätt genom att välja ur listan i fältet Transportsätt vid gräns.

Om du har för avsikt att begära klarering i webbformuläret Begäran om klarering ska Nationalitet på transportmedlet och Transportsättskod vid gräns vara ifyllda när du skickar in deklarationen.

22 Fakturabelopp

Här anger du fakturabeloppet för deklarerade varor. Har du flera varufakturor anger du det totala beloppet för samtliga.

22 Valutakod

Här anges koden för den valuta som fakturan är utställd i. Valutakoden anges med en treställig bokstavskod. De vanligaste valutakoderna hittar du i Tulltaxan Söksystem. För övriga valutor kontakta TullSvar tel nr 0771-520 520.

24 Transaktionens art

Ange vilken av gemenskapskoderna som visar vilken typ av transaktionsform deklarationen avser, exempelvis köp, retur, reparation, gåva, lån.

Koderna hittar du i Tulltaxan Söksystem.

29 Utfartstullkontor, kod

För Exportdeklarationer UGE är uppgift om Utfartstullkontor obligatorisk uppgift att lämna.

Även för summarisk utförseldeklaration (SUD) är uppgift om Utfartstullkontor obligatorisk uppgift att lämna.

Utfartstullkontoret anges med en kod som består av åtta tecken. De två första tecknen anger landet och de sex efterföljande tecknen anger det berörda kontoret i det landet. Exempel på detta är SE000050 som är det svenska tullkontoret i Malmö.

Koderna för tullkontor kan du söka fram i följande länk för utfartstullkontor. Sök på EXT - Office of Exit.

30 Godsets förvaringsplats - export

Ange koden för den plats där godset finns när klarering begärs. Uppgift om godslokalkod hittar du i företagets Godkänd exportör tillstånd.

30 Godsets förvaringsplats - import

Ange koden för den plats där godset finns när klarering begärs. Uppgift om godslokalkod kan du få från lagerhavaren eller från Tullverket. Godslokalkoden går även att söka fram i följande länk till Kundregistret. Koden består av tre bokstäver.

31 Container nummer

I de fall container anges i fält 19 måste minst en container anges på någon varupost. Om endast en varupost deklarerats och sändningen består av fler än trettio containrar anges de resterande containernumren i Särskilda upplysningar. Om fler varuposter deklarerats kan trettio containernummer anges per varupost.

31 Antal kolli - export

Här anger du antal kolli för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Om deklarationen innehåller flera varuposter kan du ange totalt antal kolli vid första varuposten och i övriga varuposter ange kollital till 0. Om sändningen består av bulkvaror (till exempel olja, spannmål eller liknande) ska detta fält inte användas.

31 Antal kolli - import

Här anger du antal kolli för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Om deklarationen innehåller flera varuposter kan du ange totalt antal kolli vid första varuposten och i övriga varuposter ange kollital till 0. Om sändningen består av bulkvaror (till exempel olja, spannmål eller liknande) ska detta fält inte användas.

31 Varuslag

Uppgift om varuslag ska anges för varje varupost. Om deklarationen innehåller flera varuposter kan du ange uppgift om varuslag för samtliga varor i sändningen vid första varuposten och i övriga varuposter hänvisa till varupost 1. Observera att varuslag ska beskrivas så noggrant att det går att identifiera varorna och att klassificera dem. Varuslag kan anges med 280 tecken.

31 Godsmärkning - export

Här anger du per varupost hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Godsmärkning ska anges för varje varupost. Godsmärkning kan anges med 42 tecken per märkning.

31 Godsmärkning - import

Här anger du per varupost hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Godsmärkning ska anges för varje varupost. Godsmärkning kan anges med 42 tecken per märkning.

31 Kollislag - export

Här anger du hur godset är förpackat exempelvis kartonger. Förteckning över tillgängliga koder finns i Tulltaxan Söksystem.

31 Kollislag - import

Här anger du hur godset är förpackat exempelvis kartonger. Förteckning över tillgängliga koder finns i Tulltaxan Söksystem.

32 Varupost nr

Varupostnummer behöver inte registreras. Detta sätts automatiskt av systemet om deklarationen har flera varuposter.

I TID kan du registrera maximalt 25 varuposter i ett import-/exportärende (tullid).

33 Varukod - export

UNU och UGE

Ange varukod med 8 siffror, statistiskt nummer. Siffrorna ska skrivas i en följd utan mellanslag, punkter eller andra mellanrum. Hjälp med varukod kan du få i Tulltaxan Söksystem. Därifrån kan du även kopiera varukoden och klistra in den i varukodfältet.

SUD

Här fyller du i de fyra första siffrorna av varukoden. Hjälp med varukod kan du få i Tulltaxan Söksystem.

33 Tilläggskoder - export

I vissa fall ska tilläggskoder anges. Dessa visar exempelvis om en vara omfattas av exportrestriktioner eller inte. Om du går in på den aktuella varukoden i Tulltaxan Söksystem får du reda på vilken tilläggskod som kan bli aktuell. Om varor exporteras med begäran om exportbidrag ska tilläggskod också anges. Dessa hittar du också i Tulltaxan Söksystem eller i Jordbruksverkets vägledningar.

33 Varukod - import

DNU och TNU

Ange varukod med 10 siffror, statistiskt nummer. Siffrorna ska skrivas i en följd utan mellanslag, punkter eller andra mellanrum. Hjälp med varukod kan du få i Tulltaxan Söksystem. Därifrån kan du även kopiera varukoden och klistra in den i varukodfältet.

SID

Här fyller du i de 4, 6 eller 8 första siffrorna i varukoden för den aktuella varuposten. Hjälp med varukod kan du få i Tulltaxan Söksystem.

33 Tilläggskoder - import

I vissa fall ska tilläggskoder anges. Dessa visar exempelvis om en vara omfattas av importrestriktioner eller inte. Om du går in på den aktuella varukoden i Tulltaxan Söksystem får du reda på vilken tilläggskod som kan bli aktuell. Om jordbrukstull ska betalas ska en tilläggskod för innehållet anges. Hjälp med att räkna ut korrekt tilläggskod kan du få av TullSvar, vår informationstjänst, 0771-520 520.

34a Ursprungsland

Ange landkoden för ursprungslandet för de varor som beskrivits i fältet Varuslag.

Vid export är uppgiften obligatorisk om du exporterar jordbruksråvaror.

Koden för ursprungslandet ska anges med två bokstäver, så kallad ISO-landkod. Koderna hittar du i Tulltaxan Söksystem.

35 Bruttovikt

Ange bruttovikten för de varor som beskrivits i fältet Varuslag. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage. Vikten anges i kilogram och med högst 3 decimaler.

Om man vid import deklarerar flera varuposter på samma deklaration, så räcker det att man anger sändningens totala bruttovikt på varupost 1.

När man gör en Kompletterande deklaration är det viktigt att man deklarerar hela den bruttovikt som tagits upp på den Förenklade deklarationen. Om detta inte görs så riskerar man att få förseningsavgift för ärendet, eftersom det endast avbokas delvis. Delförtullningar kan inte göras i TID.

36 Förmåner

Här anger du en treställig kod för att visa om du yrkar på förmånsbehandling. Fältet är obligatoriskt och måste fyllas i även om du inte yrkar på någon förmånsbehandling. I så fall anges koden 100. Koderna hittar du i Tulltaxan Söksystem.

37 Förfarande 1

Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket export- eller importförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet. En förteckning över de tvåställiga koderna hittar du i Tulltaxan Söksystem.

37 Förfarande 2

Vid vissa förfarande måste du ange ytterligare en kod i Förfarande 2 som komplement till fält Förfarande 1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. En förteckning över de treställiga koderna (förfarandekoder, andra delfältet) hittar du i Tulltaxan Söksystem.

De nationella förfarandekoderna finner du under följande länk: Tulltaxan Söksystem.

38 Nettovikt

Här anger du varornas nettovikt. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage. Vikten anges i kilogram och med max 3 decimaler.

39 Kvotnummer

Om varan omfattas av en tull- eller preferenskvot ska här anges kvotens sexsiffriga löpnummer. Detta löpnummer hittar du i Tulltaxan söksystem på den aktuella varukoden.

40 Tidigare handlingar

Här anger du koder för vissa handlingar som hör till deklarationen. Det kan exempelvis vara packsedel, frakthandlingar eller en tidigare tulldeklaration.

Se Tulltaxan Söksystem.

Exempel på ovan skulle bli:

 1. Ursprunglig handling är en förenklad deklaration med IM i fält 1:1 Koden blir då Y-IM-tull-id Y för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration IM från fält 1:1 Tull-id på den förenklade deklarationen. OBS! Alla bokstäver i ett tull-id ska skrivas med versaler.
 2. Varorna registrerades i bokföringen den 14 februari 2006. Koden blir då: Y-CLE-20060214-5 Y för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration CLE för "registrering i bokföringen" 20060214-5 för bokföringsdatumet, det vill säga "2006" för året, "02" för månaden, "14" för dagen och "-5" som utgör referensuppgift för bokföringen.
 3. Tidigare handlingen är ett transiteringsdokument T1 som avsändningskontoret tilldelat numret 238544. Koden blir då: Z-821-238544 Z för tidigare handling 821 för transiteringsförfarandet 238544 för handlingens registreringsnummer (eller MRN (transiteringsreferensnummer) för NCTS-transaktioner).

41 Extra mängd

För vissa varor ska extra mängd anges (exempelvis styck, kvadratmeter, kubikmeter eller liter). Kvantiteten ska anges i heltal och enheten ska inte anges. I Tulltaxan söksystem ser du på den aktuella varukoden om extra mängd ska anges.

42 Varans pris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten. Beloppet anges i den valuta som du angett i fältet valutakod under fakturauppgifter på ärendet. Summan av beloppen (alla varuposter) ska motsvara beloppet i fält fakturabelopp på ärendet.

44 Bilagda handlingar - export

Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror. I Tulltaxan söksystem hittar du de koder som finns tillgängliga. Det är obligatoriskt att ange en kod och identitetsnummer på någon varupost. Exempelvis handelsfaktura N380 eller proformafaktura N325.

Transportdokumentnummer är ett alternativ till fält Kommersiellt referensnummer. I de fall du inte angett något i fältet Kommersiellt referensnummer, är transportdokumentnummer en obligatorisk uppgift.

44 Bilagda handlingar - import

Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror. I Tulltaxan söksystem hittar du de koder som finns tillgängliga. OBS! Kod för faktura och identitetsnummer måste anges på någon varupost. Exempelvis handelsfaktura N380 eller proformafaktura N325.

Transportdokumentnummer är ett alternativ till fält Kommersiellt referensnummer. I de fall du inte angett något i fältet Kommersiellt referensnummer, är transportdokumentnummer en obligatorisk uppgift.

44 Särskilda upplysningar kod - export

Här anger du i kodform den/de upplysningar du åberopar. I Tulltaxan söksystem hittar du de koder som finns tillgängliga.

44 Särskilda upplysningar kod - import

Här anger du i kodform den/de upplysningar du åberopar. I Tulltaxan söksystem hittar du de koder som finns tillgängliga.

Om du använder Särskild upplysning, kod 10600 och får felmeddelande så kan du se förklaring nedan:

Hur man deklarerar Mottagare och Part som ska underrättas på Ärendenivå

Om koden 10600 har deklarerats under Särskild upplysningar, kod för alla varuposter så kan inte Mottagare anges på ärendenivå. Part som ska underrättas ska anges i stället.

Om kod 10600 deklarerats på åtminstone 1 varupost av flera så kan varken Mottagare eller Part som ska underrättas anges på ärendenivå.

Hur man deklarerar Mottagare och Part som ska underrättas på varupostnivå

Om koden 10600 har deklarerats under Särskilda upplysningar, kod på denna varupost gäller följande:
Om Part som ska underrättas angivits på ärendenivå så kan inte Part som ska underrättas eller Mottagare anges på varupostnivå. Annars är Part som ska underrättas obligatoriskt att ange på varupostnivå.

Om koden 10600 inte har deklarerats under Särskilda upplysningar, kod på denna varupost gäller följande:
Om Mottagare anges på ärendenivå så kan inte Part som ska underrättas eller Mottagare anges på varupostnivå. Annars är det obligatoriskt att ange Mottagare på varupostnivå.

44 Särskilda upplysningar - export

Detta är ett fritextfält som kan användas för att lämna upplysningar som inte kan lämnas i något av de övriga fälten.

44 Särskilda upplysningar - import

Detta är ett fritextfält som kan användas för att lämna upplysningar som inte kan lämnas i något av de övriga fälten.

46 Statistiskt värde - export

Här anger du i heltal det statistiska värdet för varuposten. Observera att du ska ange värdet i svenska kronor. Statistiskt värde är den totala kostnaden för varan vid svensk gräns.

46 Statistiskt värde - import

Här anger du i heltal varupostens statistiska värde i svenska kronor.

Med statistiskt värde menas varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till svensk gränsort.

47 Avgiftskod

Här väljer du kod i listan för den avgift som ska deklareras.

Från och med 2015-01-01 gäller följande:
I listan finns även alternativet 1MT som ska användas i deklaration när företaget är momsregistrerat och monetärt tullvärde ska deklareras istället för mervärdeskatt (B00).

47 Beskattningsgrund

Här anges den grund (värde, vikt, stycketal, med mera) som en eventuell avgift ska beräknas på.

47 Avgiftssats

Här anger du den avgiftssats som ska användas vid avgiftsberäkningen.

47 Beräkningsenhet

I listan väljer du vilken enhet som ska användas (%, KG, ST, LITER, med mera)

Avsluta registreringen av avgifter genom att trycka OK.

47 Avgift

Avgiften räknas ut och skrivs in i fältet av systemet när du lämnar fältet för Beräkningsenhet.

47 Summa

Summan av avgifterna räknas ut och skrivs in i fältet av systemet när du lämnar fältet för beräkningsenhet för varje avgift.

48 Betalningsansvar - export

Fältet behöver bara fyllas i om tull eller andra avgifter ska betalas.

Om du deklarerar som ombud och exportören är registrerad som kredithavare hos Tullverket och eventuell tull ska debiteras på dennes tullräkning väljer du alternativet T - Deklarant.

Om du deklarerar som ombud och är registrerad som kredithavare hos Tullverket och eventuell tull ska debiteras på din tullräkning väljer du alternativet O - Ombud.

48 Betalningsansvar - import

Fältet är obligatoriskt och ska fyllas i även om inte avgifter ska deklareras.

Om du deklarerar som ombud och importören är registrerad som kredithavare hos Tullverket och eventuella avgifter ska debiteras på dennes tullräkning väljer du alternativet T - Deklarant.

Om du deklarerar som ombud och är registrerad som kredithavare hos Tullverket och eventuella avgifter ska debiteras på din tullräkning väljer du alternativet O - Ombud.

49 Identifiering av lager

I detta fält ska du identifiera vilken typ av tullager varorna finns på. Koden består av tre delar och fylls enligt nedan:

 1. Ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet).
 2. Här anger du tillståndsnummer
 3. Här anger du landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

För mer information om tullagertyper, se Tulltaxan söksystem.

Beräknad avgångstid

Här anger du uppgift om beräknad avgångstid för transporten i formen år, månad, dag, timme, minut exempelvis 200305291035.

Call me

Call me är en funktion som används för att upplysa om en sändning omfattas av export/importrestriktioner eller inte. Uppgift om ifall en vara omfattas av export/importrestriktioner hittar du i Tulltaxan eller i Tulltaxan söksystem. Call me-koden kan också användas för att påkalla en tulltjänstmans uppmärksamhet i samband med klareringen. Det finns åtta olika koder att välja mellan i den lista som fälls ut genom att klicka på pilen.

Sedan den 1 augusti 2010 är det obligatoriskt att ange en Call me-kod i en HNU.

Koderna har följande betydelse:

00 Inga export/importrestriktioner.
Koden används när inga restriktioner finns för varan.

01 Export/importrestriktioner, villkoren uppfyllda.
Koden används när det finns restriktioner och villkoren är uppfyllda, exempelvis om tullen redan fört av på en licens eller kontrollerat ett tillstånd, eller om det gäller ett tillstånd som inte behöver visas för tullen.

10 Inga export/importrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren.
Koden används när det inte finns några restriktioner, men den som lämnar deklarationen ändå vill bli kontaktad av tullens handläggare.

11 Export/importrestriktioner, villkoren uppfyllda, kontakta meddelandeavsändaren.
Koden används när det finns restriktioner, men den som lämnar deklarationen vill, trots att villkoren är uppfyllda, ändå bli kontaktad av tullens handläggare.

12 Export/importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda.
Koden används när det finns restriktioner men villkoren inte är uppfyllda. Det kan till exempel vara att ett tillstånd ska visas upp för tullen, men detta tillstånd saknas eller inte har visats upp. Det kan också vara om det finns tveksamheter kring det aktuella tillståndet.

13 Export/importlicens.
Koden används när licensbelagda varor exporteras/importeras och tullen ska avboka en angiven licens.

14 Export/importlicens, kontakta meddelandeavsändaren.
Koden används för samma ärenden som koden 13, men den som lämnar deklarationen vill, trots att licens finns, ändå bli kontaktad av tullens handläggare.

15 Ansökan om vissa Tullverkets tillstånd.
Koden används då ansökan om tillstånd till användning för särskilda ändamål, bl.a. gynnsam behandling i tullhänseende, sker enligt förenklat ansökningsförfarande på en tulldeklaration enligt normalförfarandet. Koden används med andra ord inte i kompletterande deklaration TNU.

16 Exportbidragsärende som ska kompletteras. Kontakta exportbidragsgruppen för klarering.
Denna kod ska endast användas av den som har ett exportbidragsärende där man har för avsikt att komplettera innan det ska klareras.

Klareringsbehörig

Om du vill att någon annan ska ha rätt att elektroniskt begära tullklarering av denna deklaration ska dennes organisationsnummer (identitetsnummer) anges här. Om du vill att vem som helst som du ger fullmakt ska kunna begära klarering så anger du 8989898989. Det är bara den ursprunglige uppgiftslämnaren som kan ändra eller komplettera denna uppgift. För detta identitetsnummer ska det även anges en landkod.

Klareringsenhet - HNU, DNU

Detta är ett frivilligt fält där du kan ange en beteckning som är unik och gemensam för flera deklarationer som ska klareras samtidigt.

Klareringsenhet - UNU

Om det elektroniska dokumentet Klareringsbevis export (ZKB) ska genereras till mottagare vid flygplats eller utskeppningshamn kan du här ange AWB-nummer respektive bokningsnummer hos hamn. OBS! Klareringsbevis export kan bara användas vid export direkt till tredje land.

Klareringsenhet - UGE

Fältet är obligatoriskt om lastplatskod angetts för att det elektroniska dokumentet Klareringsbevis export (ZKB) ska genereras till mottagare vid flygplats eller utskeppningshamn. Du ska då ange AWB-nummer respektive bokningsnummer hos hamn. OBS! Klareringsbevis export kan bara användas vid export direkt till tredje land.

Kvalitetssäkring tillämpas

Klicka i Ja-rutan om du är ett AEO-certifierat ombud och vill tillämpa denna certifiering.

Lastplatskod

För att klareringsbevis export (meddelande ZKB) ska genereras till en mottagare på den plats, till exempel utskeppningshamn eller flygplats där varan förs ut ur Sverige och därmed EU, måste en lastplatskod anges. Lastplatskoden avser en bestämd mottagare med tillstånd att ta emot klareringsbevis export och koden styr meddelandet till rätt mottagare.

Åberopande TVFDO-tillstånd

Klicka i rutan om du önskar åberopa TVFDO-tillstånd. Det innebär att du då är skyldig att lämna den efterföljande Kompletterande deklarationen och att du åtar dig betalningsansvaret för sändningen.

Godsets förvaringsplats

Plats underställd Tullverket, används inte för närvarande i Sverige. (fritextfält)

Betalningssätt för transportkostnad

Uppgiften ska lämnas om den är känd.

Här anger du den kod som motsvarar hur du betalat transportkostnaderna. Uppgiften ska anges antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. Om deklarationen endast innehåller en varupost ska uppgiften anges på huvudnivå.

Om du angett koden E (Godkända ekonomiska aktörer) eller B (Proviant och driftsförnödenheter till fartyg och luftfartyg) i fält S32 Särskild omständighet, kod, behöver du inte ange denna uppgift. Uppgiften kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom gemenskapens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Antal delar

Här anger du antal delar för oemballerat gods. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara 0. Om kollislag avser bulkvaror ska fältet lämnas tomt. För oemballerat gods kan förpackningskoderna NE, NF och NG användas. I Tulltaxan söksystem hittar du förklaring till koderna.

Efterföljande tullkontor, kod

Uppgift om efterföljande tullkontor anges i de fall uppgiften finns tillgänglig. Använd koder från Tullkontorslistan. Sök på aktuellt land och rollen ENT - Office of (first or subsequent) Entry.

FN-kod för farligt gods

I de fall sändningen innehåller farligt gods är uppgiften obligatorisk. Du ska använda koden från FN:s förteckning över farligt gods, som du till exempel hittar på webbplatsen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om du angett koden E (Godkända ekonomiska aktörer) eller B (Proviant och driftsförnödenheter till fartyg och luftfartyg) i fält S32 Särskild omständighet, kod, behöver du inte ange denna uppgift. FN-kod (UN-nummer) kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom gemenskapens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Förseglingsidentitet

I dagsläget finns inga tillstånd till förenklat förfarande på export i Sverige där det är föreskrivet att en sändning ska förseglas, och därmed kan uppgiften utelämnas.

Här anger du identitetsnummer på de förseglingar som du använder. I de fall du angett ett antal i fältet Antal förseglingar är denna uppgift obligatorisk. I övriga fall lämnar du detta fält tomt.

Första införseltullkontor, kod

Här anger du en kod för första ankomstplats i EU:s tullområde. Vid sjötransport anger du en hamn. Vid flygtransport anger du en flygplats och vid vägtransport anger du en gränsort. Koden består av 8 tecken, varav de två första anger landet för första ankomstplats och de sex efterföljande anger det berörda kontoret i detta land.

Använd Tullkontorslistan och sök på aktuellt land och rollen ENT - Office of (first or subsequent) Entry.

Planerad ankomst, datum och tid

Här anger du planerat datum och tid för transportmedlets ankomst till första flygplats (vid lufttransport), första gränsort (vid vägtransport) och första hamn (vid sjötransport). Det är den lokala tiden på ankomstplatsen som ska anges i formen år, månad, dag, timme, minut exempelvis 200305291035.

Fraktförare

Här finns möjlighet att ange fraktförare. Om fraktföraren har ett EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Unique Identification Number) så räcker det att du anger något av dessa nummer så används namn och adress från central databas. Om fraktföraren inte har EORI-nummer eller TCUIN så ange namn och adressuppgifter.

Kommersiellt referensnummer

Här anger du ditt egna referensnummer för sändningen (UCR) - ett unikt nummer som tilldelas varor i samband med export. Det kan vara ett ordernummer, sändningsnummer eller kollinummer.

Om du angett ett transportdokument i fält 44 Bilagda handlingar på minst en varupost, behöver du inte lämna kommersiellt referensnummer.

Uppgiften är frivillig i följande fall:

 1. Om du angett koden A (Post- och expressförsändelser) i fältet Särskild omständighet, kod.
 2. Om utförsel ska ske till ett område inom gemenskapens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.
 3. Om du angett ett transportdokument i fält 44, Bilagda handlingar.

Landkoder i ruttordning

Uppgiften ska lämnas om den är känd.

Avsändningsland och bestämmelseland anger du inte här. Dessa uppgifter skriver du i fält 15a och fält 17a.

Här ska du ange, i kronologisk ordning, de länder genom vilka varorna transporteras med följande undantag:

 1. Har du angett koden A (Post- och expressförsändelser) i fältet Särskild omständighet, kod behöver du inte ange denna uppgift utan det räcker med att du anger landkoden för det slutliga bestämmelselandet i fält 17a.
 2. Har du angett koden B (Proviant och delar till fartyg och luftfartyg) i fältet Särskild omständighet, kod behöver du inte ange denna uppgift.
 3. Uppgiften kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom gemenskapens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Lastningsplats

I detta fält anger nu namnet på den hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats i land utanför EU där varorna lastas på det transportmedel som används för frakten till EU:s tullområde, föregått av landkod för det land där platsen är belägen.

Ombud vid utfartstullkontor eller Ombud vid införseltullkontor

Här finns möjlighet att ange om du använder dig av ett ombud vid utfartstullkontoret eller ombud vid införseltullkontoret.

Ombudet måste ha ett EORI-nummer. Du behöver bara skriva i EORI-numret, namn och adress används från central databas.

Överenskommen ankomstplats för gods

Här anger du platsen där godset finns vid utförseltillfället från EU:s tullområde. Vid sjötransporter en hamn, vid lufttransporter en flygplats och vid vägtransporter en gränsort. Uppgiften är frivillig.

Överenskommen ankomstplats för gods, kod

Här anger du koden för platsen där godset finns vid utförseltillfället, till exempel en godslokalkod. Uppgiften är frivillig.

Part som ska underrättas

Här anger du den aktör som du vill ska underrättas när varorna ankommer till EU. Fyll i eventuellt EORI-nummer eller TCUIN (Third Country Unique Identification Number) samt namn och adressuppgifter. Om du anger EORI-nummer eller TCUIN så räcker med att du skriver in något av dessa nummer så används namn och adress från central databas.

Person som inger den summariska deklarationen

När du väljer länken SUD/SID så skrivs automatiskt ditt EORI-nummer i fältet för denna uppgift och namn- och adressuppgifterna från central databas används.

Särskild omständighet, kod

I de fall du deklarerar någon av nedanstående koder har du möjlighet att lämna färre uppgifter i deklarationen.

Uppgiften kan utelämnas vid utförsel till ett område inom gemenskapens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Total bruttovikt

Bruttovikten anger du antingen för respektive varupost eller för hela sändningen. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

Transportens referensnummer

Uppgiften du lämnar i detta fält ska kunna identifiera transportmedlets färd, det kan till exempel vara färdnummer, flightnummer, tågnummer eller turnummer

Lossningsplats

I detta fält anger nu namnet på den hamn, flygplats, godsterminal, järnvägsstation eller annan plats i land utanför EU där varorna ska lossa från det transportmedel som används för frakten från EU:s tullområde, föregått av landkod för det land där platsen är belägen.

Antal förseglingar

I dagsläget finns inga tillstånd till förenklat förfarande på export i Sverige där det är föreskrivet att en sändning ska förseglas, och därmed kan uppgiften utelämnas.

Här anger du antal förseglingar när det i tillståndet till förenklat förfarande föreskrivs användning av förseglingar.